Skip to content

Какво означава училищна готовност?

Училищната готовност се свързва с

 • готовността на детето за учене: нивото на развитие и научаване на нов материал, обем от знания, език, използване на базисни понятия, логическо мислене, концентрация и други;
 • готовността за училищната среда. се свързва с прехода и адаптацията и това детето да се справя в „типичната“ училищна среда (Carlton & Winsler, 1999). Това може да е свързано с мотивацията и интересът към училище, отношенията с връстници, социални умения и адаптация към процеса.

Компонентите, които се включват в училищната готовност са:

  • физическо благополучие, което включва здравното състояние и развитието на фината и грубата моторика.
  • социално и емоционално развитие: управление на поведението и взаимодействие с връстници, както и разбиране на собствените и чуждите чувства.
  • Подходи към ученето: нагласи, стилове на усвояване на знания и умения – ентусиазъм, любопитство, упоритост.
  • развитието на език и говор: слушане, говорене, речников запас, артикулация, начална форма на грамотност – разбиране на смисъла на разказ, разказ по картина, правилно съотнасяне между буквени и звукови комбинации.
  • когнитивно развитие и общи познания: знания за свойствата на предметите, умения за анализ, сравнения и разграничаване на обекти, събития и хора; знания за форма и пространствени отношения.

Всичко това е основополагащо за училищната готовност и може да се осигури от семейството и близкия кръг на детето, които да подкрепят прехода от детска градина към училище, както и да приложат грижи, подходящи за възрастта. Обръщайки внимание на всеки един аспект, посочен по-горе, вие ще дадете най-добрия старт в академичното развитие на вашето дете.

Каква е разликата между когнитивна и емоционална училищна готовност?

Няма консенсус по отношение на специфичните атрибути, които квалифицират детето като когнитивно „готово“ за образование (Blair, 2002). Най-малко два различни вида когнитивна готовност могат да бъдат важни. Единият включва академичните знания, които са предшественик на ранните постижения в областите на развиващата се грамотност и умения за смятане. Другият вид включва екзекутивните функции, които осигуряват основа за разсъждение и решаване на проблеми.

Campbell and von Stauffenberg (2008) ) определят поведенческата готовност за училище като набор от социални и саморегулиращи се умения, които позволяват на децата да контролират вниманието, емоциите и междуличностното си поведение, за да отговорят на очакванията на училищната класна стая. Поведенческата готовност включва способността да се подхожда ефективно към учебните задачи, с фокусиран интерес и трайна ангажираност, и включва способността да се отнасят положително към връстниците и учителите, с инициатива за сътрудничество и подходящ контрол на агресията (La Paro & Pianta, 2001).

Не всяко детето усвоява всички тези умения когато тръгва на училище. Затова е важно да познавате силните страни на детето си и да го подкрепите там, където има нужда. Има инструменти, с които специалистите правят диагностика на училищната готовност и е добре всяко дете да мине през подобна диагностика на възраст около 6 години и половина/ 7 години.

Call Now Button