Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

Аксиодрамата – първата създадена форма на Мореновата групова терапия

„Аксиодрамата е форма на творчески процес, подобен на психо- и социодрамата, но се фокусира върху екзистенциални и духовни въпроси. Подобно на своите братя и сестри, аксиодрамата се нуждае от разширяване на теорията и философията на Морено“. … и ние имахме

Безплатни онлайн консултации за бежанците от Украйна

Безплатни онлайн консултации за бежанците от Украйна

В трудните времена, в които невинни хора са физически застрашени от войната, ние в център Когнитива искаме да окажем подкрепа на пострадалите като предоставим безплатни онлайн консултации за семействата, които са засегнати. In difficult times, when innocent people are physically

Self-Experience Groups

Какво представляват групите за собствен опит? Групите за собствен опит позволяват да се изследват всякакви лични проблеми и тревоги чрез активни методи. Методът, който използваме в „Когнитива“ е психодрама, създаден през миналия век от Джейкъб Морено. Независимо от странното си

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785)

Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS) (2017-1-FI01-KA204-034785) Проектът е финансиран от програма Еразъм+ към Европейския съюз Целта на проекта е да създаде и приложи програма за стабилизиране при преживяване на травма при семейства на бежанци, имигранти и търсещи убежище. Програмата EBTS

Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

Фондация „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ финансиран по Oперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедурата: Открий ме

Call Now Button