Skip to content

Сензорна Стая

за работа с

деца със сензорно-интегративни дисфункции.

Каква е целта на сензорната стая и към кого е насочена?

Чрез сензорно интегративната терапия се:

- подпомагат деца с нарушение в процеса на обработка и организация на информация;

- подкрепят се деца с трудности в моторното планиране;

- влияе на промяна на възбудата и се нормализира вниманието;

- нормализира сензорната преработка на иформацията от мозъка;

- подпомага адекватното организиране на поведението.

Call Now Button