Skip to content

Екипът на Когнитива

доц. д-р Милена Мутафчиева

психолог, психодрама обучител и терапевт, д-р по психология на развитието

Милена Мутафчиева е завършила бакалавърска програма по психология и магистърска програма „Психология на развитието, образованието и културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 защитава дисертация в областта на Психология на развитието пред международна комисия, а през 2009 г. защитава дисертация пред комисия на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. От 18 години е преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Специализирала е в Католическия университет в Неймеген, Холадния. Участвала е като експерт в множество национални и международни проекти. Мутафчиева е един от авторите за стандартите за ранно детско развитие, скрининг тест за 3 годишни деца, разработени с подкрепата на Уницеф, България . От 2009 до 2015 г. е член на управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, а от 2015 г. до 2017 г.е вицепрезидент на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации.

гл. ас. д-р Кристина Гоцева - Българанова

психолог, психодрама терапевт и обучител

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова е групов и индивидуален психотерапевт за деца и възрастни. Завършила е бакалавърска програма „Психология“, магистърската програма „Психология на развитието“ и докторска програма „Обща психология” в Нов български униврситет, с дирестационен труд в областта на детското развитие. Щатен преподавател е към департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. През 2016 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Тезисът, с който се дипломира е отличен от Федерацията на европейските психодрама тренинг организации със специална награда за принос в областта на психотерапията. Има професионално участие в множество национални и международни проекти, свързани с детското развитие. От 15 години участва и ръководи научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст. Членува в международната научно-излседователска организация CogSci Society и има национални и международни публикации свързани с детското развитие. Член е на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, и понастощем е обучител в психодрама метода към ИПП „Хирон”, както и национален супервизор в списъка на Дружеството на психолозите в България.

Соня Семах

психолог, психодрама терапевт, фамилен консултант

Соня Семах е завършила магистърска програма “Семейно консултиране” и бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. През 2014 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Работила е като училищен психолог и в момента работи като психолог в детска градина. Има участие в редица национални проекти, свързани с детското развитие, като например изследователски проект, финансиран от УНИЦЕФ България „Стандарти за ранно детско развитие и учене – възрастова валидизация” като експерт-наблюдател, както и в проекти, изследващи мисленето в детска възраст. Член е на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Деница Петрова

психолог, индивидуален и групов психотерапевт за деца и възрастни

Деница Петрова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Клинична социална работа“ в Нов български университет. Придобила е квалификации като Юнгиански ориентиран психодрама терапевт към Институт за психодраматични практики „Хирон” и детски психодрама терапевт към Szenen институт, Германия и ИПП “Хирон”. Работила е като психолог в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в Център за социална рехабилитация и интеграция, както и като училищен психолог. Работила е и като супервизор по проекти за Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване финансирани по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Провежда обучения на екипи в ЦНСТ и ЦСРИ. Водещ на групи по детска психодрама. Участва като експерт в проекти, финансирани от национални и международни програми. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Дара Василева

психолог, психодрама асистент, психодрама терапевт за деца и възрастни под супервизия

Дара Василева е завършила бакалавърска програма „Психология“ на английски език с допълнителна втора специалност по Логопедия, както и магистърска програма „Психология на развитието“ в Нов Български Университет. Има опит в областта на детското развитие; научни изследвания, свързани с мисленето при деца в предучилищна възраст; сътрудник към лабораторията по когнитивно развитие на НБУ; бивш стажант в дневен център за деца от аутистичния спектър, както и участие в лекции и семинари в областта на психология на детското развитие и в областта на психодрамата. Придобила е квалификации като детски психодрама терапевт към Interplay International Institute. Обучава се в психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“. Участвала е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. Работи като психолог в детска градина.

Десислава Колева

психолог, психодрама терапевт

Десислава Колева е завършила бакалавърска степен „Психология“ и магистърска степен „Психология на развитието“ в Нов Български Университет. През 2016г. придобива квалификация психодрама – терапевт към институт по психодраматични практики „Хирон“. През 2020г. завършва обучението си за психодрама за деца. Водещ на обучителни групи по психодрама под супервизия, пациентски групи за възрастни и психодраматични групи за деца от 4 до 12г. и младежи до 17г. В момента завършва програма за обучители към институт по психодраматични практики „Хирон“. Има придобити квалификация за консултант по хранителни нарушения към Институт „Уникал“, работа с деца от 6 до 12г и деца със СОП по метода „Монтесори“ към Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“. Работи като училищен психолог за деца със СОП. Участвала е в проекти свързани с детското развитие и прилагане на иновативни методи за работа с деца. Работи с деца в насока сензорна интеграция.

гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов

психолог, психодрама-асистент, невропсихолог

л. ас. д-р Иво Попиванов е завършил бакалавърска програма по психология и магистърска програма по Когнитивна наука в Нов български университет. През 2012г. придобива квалификацията психодрама-асистент към Института за психодраматични практики “Хирон”. През 2018г. завършва обучението си за групова психодрама с деца, като в момента предстои да се дипломира като психодрама-терапевт за деца към Център “Когнитива” и немския институт за психодрама “Szenen”. Има опит като водещ на терапевтични групи за деца между 6 и 12 години. Иво Попиванов има докторска степен по неврофизиология от KU Leuven, Белгия (2015г.), както и е придобил квалификация по клинична невропсихология към Медицински университет, София (2018г). В момента работи като щатен преподавател към Департамент “Когнитивна наука и психология” в Нов български университет и като невропсихолог към Диагностично-консултативния център на Александровска болница. Има множество научни публикации, национални и международни участия в проекти и конференции.

Николай Коев

психолог, юнгиански ориентиран психодрама терапевт

Николай Коев е завършил бакалавърска програма „Психология“ и семестриално завършил магистърска програма по „Психология на развитието” в Нов български университет. Той е юнгиански ориентиран психодрама терапевт, като продължава обучението си в психодрама за деца съвместно с Център Когнитива и немския институт за психодрама Szenen. Водещ на групи по Юнгианска психодрама за възрастни и психодрама за деца. Участвал е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. В момента работи и като училищен психолог. Участвал е в множество международни семинари в областта на психодрамата.

Ана Бехар

логопед, педагог

Ана е завършила бакалавърска програма “Предучилищна и начална училищна педагогика” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, магистърска програма “Логопедия” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и следдипломна квалификация за преподавател по чужд език.
Има дългогодишен опит като педагог и логопед, подпомагащ, както деца с обучителни трудности, така и такива с изразен потенциал в различна учебни сфери.
Работи с деца в предучилищна и начална училищна възраст в посока развитие на речта, езиковите компетенции, фината моторика; коригиране на артикулационни нарушения, подпомагане в учебните дейности; изпреварващо обучение за деца, без затруднения в обучението.

Александра Саркизова

психолог, психодрама терапевт за деца и възрастни под супервизия

Александра Саркизова е завършила бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет с допълнителна професионална квалификация по логопедия. Има опит в психодиагностиката на деца в предучилищна възраст и психодиагностика на деца с комуникативни нарушения и деца със специални образователни потребности. Участвала е в научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст от различни етнически общности в България. В момента се обучава по психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон“, както и в психодрама за деца съвместно с Център Когнитива и немския институт за психодрама Szenen. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на психология на детското развитие и детска психопатология.

Ваня Димова

психолог, психодрама асистент

Ваня Димова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Психология на развитието“ в Нов български университет. Участвала е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. Като сътрудник към лабораторията по когнитивно развитие на НБУ е участвала в научни проекти, които изследват ранното детско развитие и мисленето на децата. Работила е като психолог в училище. Обучава се в психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“, както и в психодрама за деца съвместно с Център Когнитива и немския институт за психодрама Szenen. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на детското развитие и психодрамата. Има придобита квалификация за работа с деца от 6 до 12г. и деца със СОП по метода „Монтесори“ към Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“.

Лиляна Младенова

психодрама терапевт за деца, психодрама асистент

Лиляна Младенова е завършила бакалавърска степен “Английска филология” в СУ “Св Климент Охридски” и семестриално завършила магистърска програма “Психология на Развитието” към Нов Български Университет. Придобила е квалификация като психодрама асистент към Институт по Психотерапия Бернхард Ахтерберг и е сертифицирана като психодрама терапевт за деца и юноши към Психодрама институт Szenen, Кьолн и Институт за Психодраматични Практики Хирон. Участвала е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги.

Елена Михайлова-Бурова

психолог, психодрама терапевт за деца и възрастни под супервизия

Елена Михайлова – Бурова е завършила бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет с допълнителна професионална квалификация по логопедия. Има опит в психодиагностика на деца в предучилищна възраст и психодиагностика на деца с комуникативни нарушения. Участвала е в научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст от различни етнически общности в България. Придобила е квалификации като детски психодрама терапевт към Interplay International Institute. Обучава се в психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на психология на детското развитие.

Юлиана Цветкова

логопед, педагог

Юлиана Цветкова е практикуващ логопед и педагог. Завършила е предучилищна педагогика и логопедия във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Има четири годишен опит като логопед в държавна институция "Дневен център за деца с увреждания". Повишила е квалификацията си, като е преминала обучения за "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/" и РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ПОМОЩ НА ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ към логопедичен център "Говори с мен".

Stefan Flegelskamp

социален работник, психодрама обучител и терапевт за деца и възрастни, супервизор

Stefan Flegelskamp е специалист и обучител по психодрама с деца, специализиран да работи с деца, преживели травма. В продължение на 10 години той работи като психотерапевт в клиника за юноши, страдащи от зависимости. Има опит от 8 години като ръководител в институция за настаняване на деца, претърпели травма.
Между 2015 и 2017 той е член на управителния съвет на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO).
Дългогодишен член е на Германската асоциация по психодрама (DeutscherFachverbandfür Psychodrama (DFP).
Понастоящем Stefan Flegelskamp е директор на Институт за психодрама„Szenen“, Кьолн, Германия, ко-директор на Международния Институт за Хуманистична Психотерапия с Деца ИнтерПлей Интернешънъл и е супервизор на отбора на Когнитива.

доц. д-р Милена Мутафчиева

психолог, психодрама обучител и терапевт, д-р по психология на развитието

Милена Мутафчиева е завършила бакалавърска програма по психология и магистърска програма „Психология на развитието, образованието и културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 защитава дисертация в областта на Психология на развитието пред международна комисия, а през 2009 г. защитава дисертация пред комисия на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. От 18 години е преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Специализирала е в Католическия университет в Неймеген, Холадния. Участвала е като експерт в множество национални и международни проекти. Мутафчиева е един от авторите за стандартите за ранно детско развитие, скрининг тест за 3 годишни деца, разработени с подкрепата на Уницеф, България . От 2009 до 2015 г. е член на управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, а от 2015 г. до 2017 г.е вицепрезидент на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации.

гл. ас. д-р Кристина Гоцева - Българанова

психолог, психодрама терапевт и обучител

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова е групов и индивидуален психотерапевт за деца и възрастни. Завършила е бакалавърска програма „Психология“, магистърската програма „Психология на развитието“ и докторска програма „Обща психология” в Нов български униврситет, с дирестационен труд в областта на детското развитие. Щатен преподавател е към департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. През 2016 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Тезисът, с който се дипломира е отличен от Федерацията на европейските психодрама тренинг организации със специална награда за принос в областта на психотерапията. Има професионално участие в множество национални и международни проекти, свързани с детското развитие. От 15 години участва и ръководи научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст. Членува в международната научно-излседователска организация CogSci Society и има национални и международни публикации свързани с детското развитие. Член е на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия, и понастощем е обучител в психодрама метода към ИПП „Хирон”, както и национален супервизор в списъка на Дружеството на психолозите в България.

Соня Семах

психолог, психодрама терапевт, фамилен консултант

Соня Семах е завършила магистърска програма “Семейно консултиране” и бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. През 2014 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Работила е като училищен психолог и в момента работи като психолог в детска градина. Има участие в редица национални проекти, свързани с детското развитие, като например изследователски проект, финансиран от УНИЦЕФ България „Стандарти за ранно детско развитие и учене – възрастова валидизация” като експерт-наблюдател, както и в проекти, изследващи мисленето в детска възраст. Член е на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Деница Петрова

психолог, индивидуален и групов психотерапевт за деца и възрастни

Деница Петрова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Клинична социална работа“ в Нов български университет. Придобила е квалификации като Юнгиански ориентиран психодрама терапевт към Институт за психодраматични практики „Хирон” и детски психодрама терапевт към Szenen институт, Германия и ИПП “Хирон”. Работила е като психолог в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в Център за социална рехабилитация и интеграция, както и като училищен психолог. Работила е и като супервизор по проекти за Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване финансирани по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Провежда обучения на екипи в ЦНСТ и ЦСРИ. Водещ на групи по детска психодрама. Участва като експерт в проекти, финансирани от национални и международни програми. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

Дара Василева

психолог, психодрама асистент, психодрама терапевт за деца и възрастни под супервизия

Дара Василева е завършила бакалавърска програма „Психология“ на английски език с допълнителна втора специалност по Логопедия, както и магистърска програма „Психология на развитието“ в Нов Български Университет. Има опит в областта на детското развитие; научни изследвания, свързани с мисленето при деца в предучилищна възраст; сътрудник към лабораторията по когнитивно развитие на НБУ; бивш стажант в дневен център за деца от аутистичния спектър, както и участие в лекции и семинари в областта на психология на детското развитие и в областта на психодрамата. Придобила е квалификации като детски психодрама терапевт към Interplay International Institute. Обучава се в психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“. Участвала е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. Работи като психолог в детска градина.

Десислава Колева

психолог, психодрама терапевт

Десислава Колева е завършила бакалавърска степен „Психология“ и магистърска степен „Психология на развитието“ в Нов Български Университет. През 2016г. придобива квалификация психодрама – терапевт към институт по психодраматични практики „Хирон“. През 2020г. завършва обучението си за психодрама за деца. Водещ на обучителни групи по психодрама под супервизия, пациентски групи за възрастни и психодраматични групи за деца от 4 до 12г. и младежи до 17г. В момента завършва програма за обучители към институт по психодраматични практики „Хирон“. Има придобити квалификация за консултант по хранителни нарушения към Институт „Уникал“, работа с деца от 6 до 12г и деца със СОП по метода „Монтесори“ към Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“. Работи като училищен психолог за деца със СОП. Участвала е в проекти свързани с детското развитие и прилагане на иновативни методи за работа с деца. Работи с деца в насока сензорна интеграция.

гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов

психолог, психодрама-асистент, невропсихолог

л. ас. д-р Иво Попиванов е завършил бакалавърска програма по психология и магистърска програма по Когнитивна наука в Нов български университет. През 2012г. придобива квалификацията психодрама-асистент към Института за психодраматични практики “Хирон”. През 2018г. завършва обучението си за групова психодрама с деца, като в момента предстои да се дипломира като психодрама-терапевт за деца към Център “Когнитива” и немския институт за психодрама “Szenen”. Има опит като водещ на терапевтични групи за деца между 6 и 12 години. Иво Попиванов има докторска степен по неврофизиология от KU Leuven, Белгия (2015г.), както и е придобил квалификация по клинична невропсихология към Медицински университет, София (2018г). В момента работи като щатен преподавател към Департамент “Когнитивна наука и психология” в Нов български университет и като невропсихолог към Диагностично-консултативния център на Александровска болница. Има множество научни публикации, национални и международни участия в проекти и конференции.

Николай Коев

психолог, юнгиански ориентиран психодрама терапевт

Николай Коев е завършил бакалавърска програма „Психология“ и семестриално завършил магистърска програма по „Психология на развитието” в Нов български университет. Той е юнгиански ориентиран психодрама терапевт, като продължава обучението си в психодрама за деца съвместно с Център Когнитива и немския институт за психодрама Szenen. Водещ на групи по Юнгианска психодрама за възрастни и психодрама за деца. Участвал е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. В момента работи и като училищен психолог. Участвал е в множество международни семинари в областта на психодрамата.

Ана Бехар

логопед, педагог

Ана е завършила бакалавърска програма “Предучилищна и начална училищна педагогика” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, магистърска програма “Логопедия” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и следдипломна квалификация за преподавател по чужд език.
Има дългогодишен опит като педагог и логопед, подпомагащ, както деца с обучителни трудности, така и такива с изразен потенциал в различна учебни сфери.
Работи с деца в предучилищна и начална училищна възраст в посока развитие на речта, езиковите компетенции, фината моторика; коригиране на артикулационни нарушения, подпомагане в учебните дейности; изпреварващо обучение за деца, без затруднения в обучението.

Александра Саркизова

психолог, психодрама терапевт за деца и възрастни под супервизия

Александра Саркизова е завършила бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет с допълнителна професионална квалификация по логопедия. Има опит в психодиагностиката на деца в предучилищна възраст и психодиагностика на деца с комуникативни нарушения и деца със специални образователни потребности. Участвала е в научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст от различни етнически общности в България. В момента се обучава по психодрама към институт за психодраматични практики „Хирон“, както и в психодрама за деца съвместно с Център Когнитива и немския институт за психодрама Szenen. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на психология на детското развитие и детска психопатология.

Ваня Димова

психолог, психодрама асистент

Ваня Димова е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Психология на развитието“ в Нов български университет. Участвала е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги. Като сътрудник към лабораторията по когнитивно развитие на НБУ е участвала в научни проекти, които изследват ранното детско развитие и мисленето на децата. Работила е като психолог в училище. Обучава се в психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“, както и в психодрама за деца съвместно с Център Когнитива и немския институт за психодрама Szenen. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на детското развитие и психодрамата. Има придобита квалификация за работа с деца от 6 до 12г. и деца със СОП по метода „Монтесори“ към Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“.

Лиляна Младенова

психодрама терапевт за деца, психодрама асистент

Лиляна Младенова е завършила бакалавърска степен “Английска филология” в СУ “Св Климент Охридски” и семестриално завършила магистърска програма “Психология на Развитието” към Нов Български Университет. Придобила е квалификация като психодрама асистент към Институт по Психотерапия Бернхард Ахтерберг и е сертифицирана като психодрама терапевт за деца и юноши към Психодрама институт Szenen, Кьолн и Институт за Психодраматични Практики Хирон. Участвала е в европейски проект за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги.

Елена Михайлова-Бурова

психолог, психодрама терапевт за деца и възрастни под супервизия

Елена Михайлова – Бурова е завършила бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет с допълнителна професионална квалификация по логопедия. Има опит в психодиагностика на деца в предучилищна възраст и психодиагностика на деца с комуникативни нарушения. Участвала е в научни проекти, които изследват мисленето на деца в предучилищна и училищна възраст от различни етнически общности в България. Придобила е квалификации като детски психодрама терапевт към Interplay International Institute. Обучава се в психодрама за възрастни към институт за психодраматични практики „Хирон“. Има сертификати от участия в обучения, проекти и семинари в областта на психология на детското развитие.

Юлиана Цветкова

логопед, педагог

Юлиана Цветкова е практикуващ логопед и педагог. Завършила е предучилищна педагогика и логопедия във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Има четири годишен опит като логопед в държавна институция "Дневен център за деца с увреждания". Повишила е квалификацията си, като е преминала обучения за "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/" и РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ПОМОЩ НА ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ към логопедичен център "Говори с мен".

Stefan Flegelskamp

социален работник, психодрама обучител и терапевт за деца и възрастни, супервизор

Stefan Flegelskamp е специалист и обучител по психодрама с деца, специализиран да работи с деца, преживели травма. В продължение на 10 години той работи като психотерапевт в клиника за юноши, страдащи от зависимости. Има опит от 8 години като ръководител в институция за настаняване на деца, претърпели травма.
Между 2015 и 2017 той е член на управителния съвет на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO).
Дългогодишен член е на Германската асоциация по психодрама (DeutscherFachverbandfür Psychodrama (DFP).
Понастоящем Stefan Flegelskamp е директор на Институт за психодрама„Szenen“, Кьолн, Германия, ко-директор на Международния Институт за Хуманистична Психотерапия с Деца ИнтерПлей Интернешънъл и е супервизор на отбора на Когнитива.

Call Now Button