Фондация „Когнитива“ изпълнява проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ финансиран по Oперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедурата: Открий ме

Срок на изпълнение – 20 месеца.

Основната цел на проекта е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително с увреждания и в риск, настанени в четири резидентни услуги – Център

за настаняване от семеен тип на територията на страната, чрез подкрепа за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и за личностното развитие.

В рамките на проекта се разработи специализирана терапевтична програма за психодрама, която се апробира чрез индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в четири резидентни услуги в общини Драгоман, Левски и Карлово.

Проведените сесии целят формиране на умения за самостоятелност, учене и работа, и оказване подкрепа за личностното развитие и социалното включване на целевата група чрез: психодиагностика; индивидуални консултации; професионално ориентиране; психотерапия и групови тренинги, насочени към развитие на социални и познавателни умения; тренинги за фина моторика за децата и младежите с увреждания.

Открий-ме PDF file

Проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги“
Call Now Button